Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

Previous Next

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2

Previous Next

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยทางถนนและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561

วันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และ นวัตกรรมการทางและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th