คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับมอบธงสัญลักษณ์สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721