Previous Next

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 พร้อมต้อนรับ รมต.กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

Previous Next

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวกรรมศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

Previous Next

การลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ได้จัดให้มีการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th