คณะกรรมการจัดการ
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 42

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ตำแหน่งในคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

ที่ปรึกษา

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ที่ปรึกษา

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 คนที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 คนที่ 2

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการ 2

นางพรรณี โศจิธรรมพร

เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการ 3

นางมฤฉัตร เจริญทรัพย์

หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ 1

นางกัฎติมา ประสิทธิ์อยู่ศีล

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ 2

นางสาวภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ

พนักงานปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ 3

นางสาวจารุณี ยะพิพะ

พนักงานปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ 4