กรรมการจัดการ สภาคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45

 

45 2565 old

45 2565 new

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721