การประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 และ กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

การประชุมสมาชิกสภาคณบดี และ กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนเยี่ยมเพื่อน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยได้รับฟังการบรรยายการพัฒนา Smart City ของ มช. รวมถึงการศึกษาดูงานโครงการวิจัย และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี 19-20 ธันวาคม 2565 

Collaboration of Encellence

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721