รายชื่อสมาชิก 2567

รายชื่อสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบันสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีทั้งหมด 65 สมาชิก

ลำดับ สถาบัน ตำแหน่ง คณบดี
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อุทัย อึ๋งเจริญ
4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อ.สรายุทธ  ฐิตะภาส
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. ศมณพร สุทธิบาก
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง
9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ 
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร 
11 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร 
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จตุพร แก้วอ่อน
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร. กิตติชัย  ธนทรัพย์สิน
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร. ธวัชชัย วงศ์ช่าง
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม 
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ชัชวาล สุขมั่น
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร 
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธุนะ
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กิจจา ไชยทนุ
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.พัชระ  กัญจนกาญจน์
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พรศิริ จงกล
30 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ญานพินิจ วชิรสุรงค์
31 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล
32 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ศ.ดร.พฤทธา ณ นคร 
33 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
34 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ยรรยง สุรัตน์
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
36 มหาวิทยาลัยบูรพา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล
37 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.จงจิตร์ หิรัญลาภ
38 มหาวิทยาลัยพะเยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ
39 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธีนิดา  บัณฑรวรรณ 
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.จักรมาศ เลาหวณิช
41 มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ธนภัทร์ วาณิชานนท์
42 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
43 มหาวิทยาลัยรังสิต คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธ
44 มหาวิทยาลัยราชธานี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.อภินันทน์ มัณยานนท์
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี 
46 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.กรกช ทวีสิน
47 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ 
48 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.มนเทียร เสร็จกิจ
49 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร
50 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล 
51 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร
52 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร 
53 มหาวิทยาลัยสยาม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ยงยุทธ  นาราษฎร์
54 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.มณิสรา บารมีชัย
55 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล
56 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์
57 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาณุวัฒน์ แตระกุล
58 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา พ.อ.ทองคำ ชุมพล
59 โรงเรียนนายเรือ ผู้อำนวยการกองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ น.อ.สิงหชัย ประไพสุวรรณ 
60 โรงเรียนนายเรืออากาศ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พล.อ.ต. รศ. ปริพนธ์ สุขพิมาย
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.มงคล คธาพันธ์
62 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง
63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.อัญชลี  สุพิทักษ์
64 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นางทิน
65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

(ลำดับเรียงตามชื่อสถาบัน ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2567)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721