บันทึกการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/1v4jBfw16NE

 …

 

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-4.แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-Evaluation Report)

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-4.แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-Evaluation Report)

Download

 …

 

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-3.การรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-3.การรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

Download

 …

 

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-2.การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-2.การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้ (Self-Declaration)

Download

 …

 

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-1.เกณฑ์การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้

เอกสารประกอบการบรรยาย(สภาวิศวกร)-1.เกณฑ์การรับรองปริญญาแบบองค์ความรู้

Download

 …

 

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCF Model สาขาพัฒนาคน / บุคลากร ครั้งที่ 1/2564

เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCF Model สาขาพัฒนาคน / บุคลากร ครั้งที่ 1/2564

Download

 …

 

(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาได้มีการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และมีข้อคิดเห็นส่งกลับมายังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้วนั้น คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดัง(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

Download

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721