สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

Image

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เป็นองค์กรอิสระประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากหน่วยงานที่มีฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยมีคณบดี หรือ ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานนั้นเป็นผู้แทน

เป้าหมาย

ยกระดับของคณะวิศวกรรมให้ดีขึ้น และ มีมาตรฐานระดับสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือ และ ใช้ความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคือ
ยกระดับความสามารถของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยให้สูงขึ้น
วางนโยบายในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังดคม
ส่งเสริมกิจกรรม และ ความร่วมมือของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกัน
กำหนดกฏเกณฑ์ และ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อผดุงเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณภาพ และ จริยธรรมของวิศวกร
รักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมี และ พึงได้ของสมาชิก
ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพวิศวกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721