Previous Next

งานประชุมใหญ่ประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติวิศวศึกษาเพื่อความสามารถเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ

วันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ณ อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย

Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

Previous Next

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 4109 โทรสาร: 0 5394 2044
อีเมล : cetd@eng.cmu.ac.th