EdTalk : "Do & Don't Active Learning"

EdTalk หัวข้อ "Do & Don't Active Learning"

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 16:00-17:00 น. 

เมื่อเด็กไม่ดูวิดีโอ ไม่สนการบ้าน นั่งเหม่อในห้องเรียน
สอนอย่างไรให้ผู้เรียน Active ในวิชาปราบเซียน พื้นฐานวิศวกรรม

โดย ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
UK-PSF Senior Fellowship และอาจารย์ที่พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้ได้ผล กับวิชาทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรม เช่น กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วัสดุ ฯลฯ

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95722427698

Meeting ID: 957 2242 7698

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721