ผู้แทน สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปพบปะหารือ และศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในเมือง Tattori ประเทศญี่ปุ่น

"ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปพบปะหารือ และศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในเมือง Tattori ประเทศญี่ปุ่น"

ผู้แทน สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปพบปะหารือ และศึกษาดูงาน กับหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมในเมือง Tattori ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย. 2566 ซึ่งเมือง Tattori มีอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำของประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านงานวิศวกรรม และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ที่ทำงานร่วมกับภาควิชาการในมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรม ที่จะสามารถ spin off สู่เชิงพานิช รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จะสามารถสนับสนุนในการเชื่อมต่อไปยังสถาบันสมาชิกต่างๆทั้ง 65 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรม ที่จะสามารถเปิดโอกาสในการพัฒนานักศึกษา กำลังคนสมรรถนะสูง และการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ต่อไป

โดยหน่วยงานที่ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบปะหารือ และศึกษาดูงาน มีดังนี้
* Executive meeting with Tattory Industrial Promotion Organization and Department of Commerce, Industry, amd Labour of Tottori Prefectural Office.
* Business visit to Sasayama Co.Ltd.
* Interactive session with businesses in Tattori Perfecture
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721