Previous Next

พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในสมัยที่ 43

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 1 /2563

Previous Next

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานโครงการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการรับรอง จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ภายในปี 65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธาน สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 ในฐานะ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   พร้อมด้วยผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Previous Next

คณบดี วิศวฯ มช. ฐานะประธานสภาคณบดีวิศวฯ แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัยที่ 42

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 ครั้งที่ 1 /2562

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th