Tokyo City University

"Tokyo City University"

มหาวิทยาลัยเอกชนเบอร์ต้นๆของประเทศญี่ปุ่น มุ่งเน้นการพัฒนานักศึษาและวิจัย ในการพัฒนาเมือง ทั้งในมุ่งของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพการดำรงชีวิต... การศึกษาดูงาน และ เปิดโอกาสสู่นานาชาติ สำหรับการศึกษาวิศวกรรรม โดยสภาคณบดีคณวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721