Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

Previous Next

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2

Previous Next

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยทางถนนและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561

วันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และ นวัตกรรมการทางและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส

Previous Next

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 4109 โทรสาร: 0 5394 2044
อีเมล : cedt@eng.cmu.ac.th