การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวศึกษา ครั้งที่ 19 Transformation: The New Paradigm of Engineering Education

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721