Previous Next

สภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า สภาวิศวกร ร่วมกับสถาปนิก จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง”

Previous Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

Previous Next

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 40

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Previous Next

ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 1 พร้อมต้อนรับ รมต.กท.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 4109 โทรสาร: 0 5394 2044
อีเมล : cedt@eng.cmu.ac.th