🚩 โอกาส Startup กับ TUSPark-WHA

 ผู้แทนสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล และ ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม ได้เข้าหารือร่วมกับ ผู้บริหาร TUSPark (Tsinghua University Science Park)​ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานของ TUS Holding ร่วมกับ WHA ในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรม ให้สามารถ spin off เป็น Startup ได้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดี ของนักวิจัย นวัตกร และโดยเฉพาะ นิสิต นักศึกษาวิศวกรรม จะได้เรียนรู้และเป็นช่องทางในการขยายผล ผลงานและไอเดียดีๆ สู่ธุรกิจ
8 พ.ย 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721