รวมพลัง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทางวิศวกรรม

"รวมพลัง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทางวิศวกรรม"

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้หารือ STEM Education และสร้างเครือข่ายอาจารย์ด้านการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาวิศวฯศึกษา กับ รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมีท่านอธิการ ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม ให้การต้อนรับ และนำชมห้องปฏิบัติการและหน่วยงานพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

1 พค. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721