การศึกษาและอุตสาหกรรม กับการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรม

"การศึกษาและอุตสาหกรรม กับการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรม"

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ที่ได้รับตำแหน่ง นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)​ และหารือความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาและนักวิชาชีพทางวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ

19 พค. 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721