คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำทีมสมาชิกสภาฯ เข้าพบ นายกสภาวิศวกร หารือความร่วมมือผลักดันนโยบายการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 14 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 พร้อมด้วยสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เพื่อสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2565 และหารือความร่วมมือในการส่งเสริมผลักดันนโยบายการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ณ สำนักงานสภาวิศวกร เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721