คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 2 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 เป็นประธานในที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะกรรมการ กกอ. และประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง

โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมเข้าร่วมจำนวน 40 กว่าสถาบัน 60 กว่าคน ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721