คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับมอบธงสัญลักษณ์สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบธงสัญลักษณ์สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 โดยจะดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ระหว่างปี 2564-2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721