กิจกรรมการนำเสนอไอเดียงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Pitching ภายใต้โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการ

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 นำโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 จัดกิจกรรมการนำเสนอไอเดียงานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบ Pitching ภายใต้โครงการแข่งขันทางด้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เคตะ โอโน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศได้นำเสนอไอเดียนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ฝึกการนำเสนอ ความกล้าแสดงออก และการ Pitching

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721