ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อหารือ เตรียมความพร้อมในการประชุมคณบดีคราวต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณ ณ อาคารเพรสสิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 12 กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721