การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) ฉบับปรับปรุง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) นำไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ที่สุดก่อนเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบ โดยมีสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721