ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40

เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1 เพื่อหารือแนวทางในการทบทวนมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และ การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชาขึ้นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721