สภาวิศวกร ร่วมกับสภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า สภาวิศวกร ร่วมกับสถาปนิก จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง”

ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร และนายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก ให้เกียรติเปิดการสัมมนา และมีการบรรยายเรื่อง การถ่ายโอนเทคโนโลยีด้าน Design, Professional, Standard และ Construction โดย ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร และการถ่ายโอนเทคโนโลยีด้าน Operation, Maintenance, Manufacturing และ Industrial Products โดย ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน

ช่วงบ่าย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเรื่อง “การระดมสมองการถ่ายโอนเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง” โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร นายเจตกำจร พรหมโยธี นายกสภาสถาปนิก ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายปกรณ์ วิสนานุศิษย์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 65 คน และผู้เข้าร่วมแถลงข่าวจำนวน 26 คน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721