ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

ณ อาคาร President Tower สถานการศึกษาเนื่อง วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินงานในการประชุมสภาคณบดีในคราวถัดไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721