การลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ได้จัดให้มีการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2

และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1 ขึ้น ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  ในการประชุมได้มีพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์) รองประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และศาสตราจารย์ ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ให้เกียรติในการลงนาม โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
     1.1 เป็นศูนย์จัดการทดสอบความรู้ ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร ระเบียบ และประกาศสภาวิศวกรที่เกี่ยวข้อง
     1.2   การส่งเสริมและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี   
     1.3 การจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
     1.4 การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสาธารณะประโยชน์
     1.5 ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721