การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ วิศวกรรมศึกษา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 16

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ได้กล่าวเปิดงานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการและสมาชิกสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุม พร้อมพิธีการส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราเคิล พัทยา จังหวัดชลบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721