ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 เข้าร่วมประชุม คณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและหลักเกณฑ์การจัดศูนย์ทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40  เข้าร่วมประชุม

คณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือและหลักเกณฑ์การจัดศูนย์ทดสอบความรู้ ระดับภาคีวิศวกร  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721