3 เสาหลักวิศวกรรมไทย ร่วมมือพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรม

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สภาวิศวกร เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงทางด้านวิศวกรรม ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

27 ธค. 2565 ณ อาคาร วสท.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721