กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ สมัยที่ 44 ม.มหิดล สู่สมัยที่ 45 ม.ศรีปทุม

วันที่ 1-3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ประธานสภาฯ สมัยที่ 44 จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ จากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาฯ สมัยที่ 44 ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาฯ สมัยที่ 45 เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีต่อไป

Faculty of Engineering, Mahidol University.
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 2889 2138 Fax: +66 2441 9731