กิจกรรม

การลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ได้จัดให้มีการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721