กิจกรรม

Previous Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี

Previous Next

การลงนามความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยและสภาวิศวกร

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ได้จัดให้มีการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2

Previous Next

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th