ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่าง มคอ.1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ตุลาคม 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721