การประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างสภาวิศวกรและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักงานสภาวิศวกร

วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 มีการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 1/2560

รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทยคนใหม่ ในสมัยที่ 40

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721