การประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

การประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 โดย ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง พร้อมด้วย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ รักร่วม ผู้แทนสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ (TABEE) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมหารือการยอมรับระบบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) กับ รศ. สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ประธานอนุกรรมการ และ รศ. ธัชชัย สุมิตร คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education : TABEE) วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom

 DSC 3456DSC 3455DSC 3465DSC 3464DSC 3465DSC 3467DSC 3469DSC 3470DSC 3476DSC 3478DSC 3481DSC 3483DSC 3487DSC 3489DSC 34601

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721