คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 1 (1/2564)

วันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 และนายกสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 1 (1/2564) เพื่อให้สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภาคณบดีฯ เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 มหาวิทยาลัย ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Cisco Webex meetings

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721