การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 3 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1 ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา

รศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 เป็นประธานในที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 44 ครั้งที่ 3 (1/2565) และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร เข้าร่วมออนไลน์ หารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสร้างความเข้มแข็งให้อาชีพวิศวกรในประเทศไทย และมี รศ. จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และพานั่งรถรางศึกษาเรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนสงขลา ชมสถาปัตยกรรมที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิม กว่า 200 ปี ณ ย่านเมืองเก่าสงขลา เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721