กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564) และประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

agenda meeting CEDT2 01

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721