Previous Next

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 4 (2/2562)

โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีฯ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 17 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 2 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์


พิมพ์   อีเมล