คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

29 มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” สมัยที่ 41 ครั้งที่ 3

โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการทำงานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งสมาคมคณบดีฯ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีฯ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งที่ 17 การจัดทำเว็บไซต์ (Website) ของสภาคณบดีฯ และประชาสัมพันธ์งาน BIM Success Story (BIM City 2019) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721