ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2 และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 ครั้งที่ 2

และโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของประเทศ” โดย ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการ EEC นอกจากนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมการบินของประเทศ” โดยวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (ร.ท.รณชัย วงศ์ชะอุ่ม) รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (คุณศรัณย เบ็ญจนิรัตน์) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (รศ.ดร.ณรงค์ศักด์ ธรรมโชติ) ดำเนินรายการโดย คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้งมีการพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกิจกรรมเปิดโลกวิศวกรรม ณ เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721