สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 40 ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยทางถนนและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561

วันที่ 7 -13 พฤษภาคม 2561 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 จัดโครงการศึกษาดูงานวิจัย และ นวัตกรรมการทางและระบบราง ณ ประเทศฝรั่งเศส

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี คณะกรรมการบริหารสภาคณบดี พร้อมทั้งสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40  อันประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยของรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับฯ มหาวิทยาลัยเอกชน และ ภาคเอกชนที่มีข้อตกลงในความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมการทางและระบบราง ร่วมเดินทางสู่ประเทศฝรั่งเศส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721