Previous Next

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์  แทนธานี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40

เป็นประธานในการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 3 ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร D อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่


พิมพ์   อีเมล