ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทิพย์แทนธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 40 ครั้งที่2/2560

เพื่อหารือ เตรียมความพร้อม ในการประชุมคณบดี คราวต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นณ ณ อาคารเพรสสิเด้นท์ทาวเวอร์กรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721