การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และการเสวนาทางวิชาการ โดยมีผู้แทนจาก 64 สถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมแบบออนไลน์ และพิธีส่งมอบธง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีต่อไป

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/1v4jBfw16NE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721