พิธีรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ : ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับคัดเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในสมัยที่ 43

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 1 /2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับมอบธง จาก ผู้ช่วยตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 42 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายกสมาคมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และอดีตประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41 เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยต่อไป ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721