วิศวะฯ มข. เจ้าบ้าน ต้อนรับทีมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจร

วิศวะฯ มข. เจ้าบ้าน ต้อนรับทีมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานประชุมสัญจรที่ประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566 และการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประธาน สภาฯ สมัยที่ 45 รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ดีผาง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กว่า 30 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองในการบริหารงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ การประชุมฯ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการประชุมฯ ได้จัดให้ผู้ติดตามซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดี เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันวัตต์ พึ่งสาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ดร.ธีนิดา บัณฑรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ และในช่วงท้ายของการประชุมได้รับเกียรติจาก คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และ คุณกังวาน เหล่าวิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จุดกำเนิดและปัจจุบันโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในจังหวัดขอนแก่น” หลังจากนั้น เป็นการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมหลักสูตรระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ (ARIS) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา ราษฎร์ภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตร ARIS ร่วมให้การต้อนรับ และเยี่ยมชม ENKKU Maker Space Smart โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับ

ในวันที่สอง สมาชิกฯ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบราง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงค์ลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ให้การต้อนรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721