เป้าหมาย

ยกระดับของคณะวิศวกรรมให้ดีขึ้น และ มีมาตรฐานระดับสากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือ และ ใช้ความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

เป็นองค์กรอิสระประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากหน่วยงานที่มีฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ หน่วยงานที่มีชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก โดยมีคณบดี หรือ ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานนั้นเป็นผู้แทน

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์