(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษาได้มีการประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และมีข้อคิดเห็นส่งกลับมายังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์แล้วนั้น คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดัง(ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562

Download