คณะกรรมการจัดการ
สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
สมัยที่ 41

คณะกรรมการจัดการ สถาบัน ตำแหน่ง
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ปรึกษาฯ
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ปรึกษาฯ
รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาฯ
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีฯ
ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 1
ผศ. ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 2
รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ
ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรรมการ
ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ
ผศ. ดร. รณชัย ศิโรเวฐนุกูล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขานุการ 1
ผศ. ดร. ตวงยศ สุภีกิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขานุการ 2
นางจันทนา สุขรินทร์พรหม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยเลขานุการ 1
น.ส.สุพัตรา ภู่ซ้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยเลขานุการ 2
น.ส.ววนิดา ฤทธิ์คำรพ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยเลขานุการ 3

Faculty of Engineering, Mahidol University.
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Phuttamonthon, Nakhon Pathom 73170 Thailand
Tel: +66 2889 2138 Fax: +66 2441 9731